Zákon 106/99 Sb.

Volný přístup k informacím (Zákon 106/99 Sb)

Vážení spoluobčané,
www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace. 

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věříme tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a spokojenější život v obci

1. Oficiální název – Obec Úherce

2. Důvod a způsob založení
Obec Úherce vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura Obecního úřadu Úherce
Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím starosty obce Vlastimila Blažka a místostarostky obce Mgr. Jany Hoškové

Zastupitelstvo obce Úherce
Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu 2018:

Jmenný seznam zastupitelů:
• Vlastimil Blažek
• Mgr. Jana Hošková
• Miroslav Fořt
• Alexandr Matoušek
• Miloslav Matoušek
• Martin Pavlíček
• David Tvrdík
• Dominika Karlová
• Kateřina Bosáková

Složení výborů zastupitelstva obce
Výbory zřízené dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Finanční výbor:

• Alexandr Matoušek – předseda
• Renata Karlová
• Kateřina Bosáková
• Miroslav Fořt
• Ing. Tomáš Pavlíček

Kontrolní výbor
• Miloslav Matoušek – předseda
• Dominika Karlová
• David Tvrdík

4. Kontaktní spojení

Adresa
Obec Úherce
K Mexiku 94
330 23 Nýřany

Telefon, fax, záznamník
+420 377 931 314

IČO
00258601

DIČ Obce Úherce
obec není plátcem DPH

e-mail
obec@obecuherce.cz
starosta obce: uherce.starosta@seznam.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7:30 – 12:00 12:30 – 15.00
Středa: 7:30 – 12:00 12:30 – 16.00
Schůzku mimo úřední hodiny si lze sjednat po telefonické domluvě.

Starosta obce
Vlastimil Blažek

Místostarostka obce
Mgr. Jana Hošková

5. Platby na účty úřadu
Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby
• Číslo účtu: 5424371/0100
• bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň
• pobočka: Nýřany

Poplatky
Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
• poplatky ze psů

6. Seznam hlavních dokumentů naleznete na úřední desce

7. Rozpočet v tomto roce a předchozích letech
Obec Úherce hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
Rozpočty obce Úherce a rozpočtová opatření dle jednotlivých let naleznete ZDE.
Do přehledu hospodaření obce včetně výkazů za jednotlivé roky lze nahlédnout v aplikaci Ministerstva financí ČR ZDE.

8. Rozpočtový výhled na aktuální období
Obec Úherce hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

Závěrečný účet podle zákona č. 106/1999 Sb.
Závěrečné účty Obce Úherce naleznete zde.

9. Žádosti o informace
Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
• písemně
• osobně
• e-mailem
• elektronickým podáním
• telefonicky

Stánky obce www.obecuherce.cz 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů:

Lhůty
• Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů
• Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů
• Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3, písm. b) -3dny
• Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů
• Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10 dnů
• Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů
• Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) – 30 dnů
• Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) – 15 dnů
• Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny:
• Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1. 1. 2001
• Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002 
• Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
– je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
• kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
• je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
• jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
• pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
• jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
• pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
• ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
• písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
• musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
• neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
• je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
• pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
• pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
• pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
• jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
• odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne
• o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce 
• ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
• proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
• písemně
• osobně
• e-mailem
• elektronickým podáním
• telefonicky

Stánky obce www.obecuherce.cz

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví: 
• pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
• jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:
• odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne
• o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce
• ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
• proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

10. Formuláře

11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody pro řešení životních situací ZDE

12. Nejdůležitější zákony

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce jedná a rozhoduje:

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
• zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
• zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
• zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
• Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
• Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
• Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
• Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
• Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

Vydané právní předpisy naleznete zde.

13. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

14. Seznam organizací
Obec Úherce není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.

15. Střet zájmů

Registr oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:
vyplnit písemnou žádost, která obsahuje: 
jméno žadatele, 
příjmení žadatele, 
datum narození žadatele, 
místo trvalého pobytu žadatele, 
adresu pro doručování, 
údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě 
podat žádost 
osobně u evidenčního orgánu, 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu. 
po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě), 
zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce kozojedy.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“. 
O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:
Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která:
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7, 
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru, 
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4. 
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

16. Licenční smlouvy
– nejsou

17. Vzory licenčních smluv
– nejsou

18. Výhradní licence
– nejsou

19. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017

20. Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace – komunikace, kruhový objezd
Informace o stavebních záměrech
Poskytnutí informací – prodej pozemků v průmyslové zóně zapsaných do KN pod č.j. V-4080 2007-407 a V-4063 2007-407 – 2020
Poskytnutí informace – veřejné zakázky
Poskytnutí informace – kastrační program
Poskytnutí informace – GDPR
Poskytnutí informace – pohledávka, darovací smlouvy
Poskytnutí informace – stížnost
Poskytnutí informace – škodliví ptáci
Poskytnutí informace – sociální bydlení
Poskytnutí informace – smluvní spolupráce s další autorizovanou obalovou společností
Poskytnuté informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017
Poskytnuté informace – třídění a nakládání s odpady v obci
Poskytnuté informace – prodej a směny pozemků – průmyslová zóna
Informace o narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií
Poskytnuté informace-investiční akce 2017
Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií
Poskytnutí informace – zveřejnění záměru prodeje pozemků společnosti Plzeň WEST A
Poskytnutí informace – zveřejnění záměru prodeje pozemků společnosti PG Czech Republic
Investiční plánované akce na rok 2016
Investiční plánované akce na rok 2015
Investiční plánované akce na rok 2014
Podrobný seznam odpadů za Obec Úherce za rok 2013 a 2014